j510f frp فعاله میخوام رمزش رو بردارم اطلاعتش پاک نشه دوستان راهنمای میکنند
ورزن گوشی 6.0.1