نیازمند رام psmart که در دو مدل fig-l21 و fig-la1 ارایه شده