سلام

لطفا فایل فول فلش موتورلا v3x با مشخصات زیر را برای دانلود در اختیار بنده بگذارید

Software Version: R252211LD_U_85.9B.D0R

برای نرم افزار
RSD LITE


:57: