سلام
درخواست فایل فلش تبلت چینی با مشخصات زیر را دارم .
T732-SIM-V2.0
CPU=A13
http://Trainbit.com/files/1714452884/_.jpg