این هم یه دیكشنری انگلیسی حرفه ای برای 9500:)
فقط حجمش زیاده ادامه داره فایل ها