نگارش 2.38 نرم افزار سرور کولاکندی منتشر شد

خواندن کد از طریق کابل یو اس بی برای تمامی ورژنها برای مدل M7600 امکانپذیر شد.
مدلهای E960/E968/E970/B932/B933/B970 گوشی Huawei برای اولیم بار در دنیا پشتیبانی شد.
خواندن کد گوشیهای S7230,S7250 از طریق کابل یو اس بی امکانپذیر شد.

کد:
Connecting to server...
Looking for phone... [USB/PCMCIA]
Error: Detect COM ports - Try to restart system!
Looking for phone... [LAN]
Adapter no: 1 , card IP: [1XX.1XX.0.63] , gateway: [1XX.1XX.0.1]
Adapter no: 2 , card IP: [1XX.1XX.1.101] , gateway: [1XX.1XX.1.1]
Phone detected. IP: [1XX.1XX.1.1]
Phone Model: Huawei E960 Router(LAN)
Phone IMEI: 357195-01-20XXXX-X
Serial number: EK7NAC1890301354
Firmware Version: [MODEM] : 246.11.15.01.112 / WLB1TCPU / Ver.C
Compiled date: Dec 13 200722:37:35Jul 17 200713:00:00KLNC
NAND Info: samsung_k9f1208 | 00EC:0076 | 20:200 |
Simlock status: Unknown
Unlocked successfully!

برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی مراجعه کنید.
http://www.kulankendi.com/