1.انلاک از طریق سریال گوشی K330 / R300 / T280 / T303.
دریافت کد آنلاک برای مدل های بالا
Seking_S1_Unlocker(v1.08)

2. Seking_A1_Unlocker(v1.02) s مدل تحت پوشش:
DB2012:
K310 / K320 / K510 / K750 / W200 / W300 / W550 / W600 / W700 / W800 / W810 / Z520 / Z530 / Z550 Z558
پشتبانی از کابل Serial Cable
DB2020:
K530 / K550 / K550im / K610 / K610im / K618 / K770 / K790 / K800 / K810 / K818 / S500 / T650 / T658 / V630 / W580 / W610 / W660 / W710 / W830/ W850 / W880 W888 / Z610 / Z710
پشتبانی از کابل DCU-60 و Serial Cable

3. Seking_A2_Unlocker(v7.15) مدل تحت پوشش:
C510 / C702 / C901 / C902 / C903/ C905 / F100 / G502 / G705 / J105 / K630 / K660 / K850 / K858 / T700 / T707 / T715 / V640 / W508 / W595 / W705 / W715 / W760 / W890 / W902 / W908 / W910 / W980 / W995 / Z750 / Z770 / Z780
پشتبانی از کابل DCU-60

4.Seking_S1_Unlocker(v1.08) مدل تحت پوشش:
F305 / J132 / K330 / R300 / R306 / S302 / S312 / T 250 / T280 / T303 / W205 / W302 / W395 / Z320
پشتبانی از کابل DCU-60 و Serial Cable

5.Seking_PDA_Unlocker(v1.02) مدل تحت پوشش:
G700 / G900 / M600 / M608 / P1 / P990 / W950 / W960
پشتبانی از کابل DCU-60