ایزی داشته باشی میتونی بدون تعویض هارد گوسی رو روشن کنی