محاسبه آر پی ال گوشیهای bb5 با صرف 8 کردیت؟؟؟؟
یعنی سرویس آرپی ال باز شده؟