سلام

هارد زدم میخوام ترمیم سریال کنم

بیس باند ندارم.

فایل سرت نیاز دارم