سلام n900 دارم که شارژ نمیکنه
u806 ریبال شد ولتاژ امد رو پلیت باطری 4.2
ولی تست جریان میگیرم مثبت به پایه منفی 7ma و به بی اس ای 7ma
روی ی گوشیه سامسونگ j500 تست جریان گرفتم که پایه مثبت اهم تر رو روی مثبت پلیت میزاشتم و منفی اهم متر رو روی منفی برد جریان صفر و وقتی به بی اس ای اتصال میدادم 1.5 ma
خلاصه شارژ نمیکنه