کاربران عزیز برای خرید مبلغ 1.200.000 ریال و برای افرادی که در اولین همایش پارس جی اس ام شرکت داشتند 1.100.000 ریال به یکی از حساب های زیر واریز و با شماره تلفن های زیر تماس گرفته و با اینجانب هماهنگ کنند


لینک معرفی دستگاه:
http://pars-gsm.com/showthread.php?t=58073
شماره حساب سپهر
0203466628006
شماره کارت سپهر
6037691031028418شماره حساب سیبا
0301043456004
شماره کارت سیبا
6037991036049884
شماره تلفن های تماس:
00989141141493
00984115542036
یاهو ایدی:Iranmobileteam


موفق باشید