چندين ماه ساپورت مشكل داشت و نتوانستيم استفاده كنيم قرار بود بعد از راه اندازي براي كاربران قديمي اكانت تمديد بشه

چطور بايد انجام بديم